මෙන්න නියම සුපර් ස්ටාර්ස්ලා

අද වන විට ‍ලංකාවේ බොහෝ සුපර් ස්ාස්ලා දක්නට ලැ‍බේ. එහෙත් දැයේ වාසනාවන්ට උපන් මෙවැනි විරුදරුවන් පමණක් ලාංකීය සුපර් ස්ටා්ස්ලා ‍වන්නේ ඔවුන් කල උදාර සේවය නිසාවෙනි. ලංතාවේ බො‍හෝ දෙනාට පවතින රෝගයක් වන්නේ බොහෝ ඉක්මනින් අතීතය අමතනක වීමට. එබැවින් මෙවැනි විරැවන්ද තව නොබෝ කලතින් අමතත වනු ඇත. එහෙත් අප එසේ කලද ඔවුන් එ‍සේ නොකරනු ඇත. ඒ මෙම ලංතා මාතාවගේ අති සුජාත දරුවන් වන්නේ ඔවුන් නිසාවෙනි. සැබවින්ම සුපර් ස්ටා්ලා වන්නේ එබැවිනි.

Advertisements