ලංකාවේ අපිට නම් ඩයලොග්ම තමයි!

ලගදී මා‍ගේ ඩයලොග් පසුගෙවුම් සබදතාවයේ බිල් පත ලැබුණී. එහි ඇති කුණුහරප දැක මට තරු පෙනුණි. එහි මාසික අනිවාර්ය ගාස්තුව ලෙස 300 නොව 341.25 ක් තිබුණි. පුවත් ඇලට් එකට අදාලව 34.13 ක් අය කර තිබුනේ 30 ‍වෙනුවටය. ‍‍මෙසේ ‍ගාස්තු සදහා බදු අය කර තිබුනද පසුව සියලුම බදු ‍ලෙස පසුවද අයකර තිබුනි. කෙසේ වෙතත් ආයතනයට කතා කල විට එහි සිටින අක්කෙක් කී‍වේ එම බිලේ කිසිදු වරදක් නොමැති බවය. අවසානයේ මට සිදු වුයේ ලංකාවේ අපිට නම් ඩයලොග්ම තමයි කීම පමණී.

Advertisements