රණ විරුවා මර්කට් කිරීම

යුද්ධය දිනා අවසන්ය. රණ විරු උපහාරද අවසන්ය. සියල්ල අවසන්ය. තව ටික කලකින් රණ විරුවාද අවසන්ය. දැන් හොදම මාර්කටින් භාණ්ඩය වන්නේ රණ විරුවාය. ලංකා‍‍වේ බොහෝ නිෂ්පාදන රණ විරුවන්ට ලාබ දායකය. ඒ රණ විරුවන්‍‍ට ඇති ආදරයටමදැයි නො‍දනිමු. රණ විරුවන්ට අඩුවට  සියල්ල දෙන්නේ ඔවුන් කල ‍සේවය අගය තරණු පිනිස නම් එය ඉතා ‍හොදය. එහෙත් ‍මෙය සිරි ලංකාවය. ලං‍කාවේ සිංහලයන්ට ඕනැම‍ ‍දෙයක් මතක තියෙන්නේ එක සතියක් පමනක් තිවේ ප්‍රභාකරන්ය. දැන් ප්‍රභාකරන්ද අවසානය. එම නිසා රණ විරුවන්ට ලාබෙට යැයි කියා ගන්නා ඇතැම් සේවා ලගදීම අවසන් වනු ඇත. ඒ නිසා රණ විරුවන් කල යුත්තේ එයින් ප්‍රයෝජන ගැනීමය. නැති නම් තව ටික දිනකින් යුද්ධය අවසන් දැයි වත් මතක නැති විය හැකි බැවිනි.

Advertisements