ශ්‍රී ලංකාවේ දේව ඇදහිලි – 2 – සූනියම් දෙවියෝ

කතරගම දෙවියන්ගේ අන පනත් ඉටු කරන ‍දේව ආත්මයක් ලෙසට සුන්යම් දෙවියන් සැලනෙයි. සුනියම් දෙවියෝ ගම්බාර දෙවියෝ ඔඩිඩිස ඔඩ්ඩ් මස්සිනා කබලැ‍වේ දෙවියෝ කබලැ මුත්තා කබලැවේ බණ්ඩාර ආදි නම් වලින් මෙම දෙවියන් යදුන් වන අතර වරක දෙවි කෙනක් ලෙසද වරත යක්ෂයෙක් ලෙසටද මෙම දෙවියන් හදුන්වනු ලබයි.  සුනියම් දෙවියන්ගේ ප්‍රධාන දේවාලය ඇත්තේ කබලෑවේය. දැඩිමුණ්ඩ දෙවියන්ගේ අන පනත් ඉටු කරන දෙවි කෙනෙක් ලෙසට සලකනු ලබයි.

පහත රට කොල්මුර කවි වල සුනියම් දෙවියන් පිලිබදව ඇති කැරවන්නේ අති බයංකර තත්වයකි. තෙදට යකෙක් වෙන නැත ජය ගන්නේ. එමට මිනි මරමින් ඇවිදින්නේ. කටට ඇතකුගේ ලේ ගෙන බොන්නේ. ලොවට උපන් තෙද යකු දැන ගන්නේ..

අශ්වයක්‍ර වාහනය කර ගත් සුනියම් දෙවියන් විසගෝර සර්පයන් අග වටා පලදවා සිටින බවක් දක්නට ලැබේ. ලංකාවේ බොයෝ පෙදෙස් වල සුනියම් දෙවියන් උදෙසා පහන් ආලෝක තබන බව පෙනේ.

සුනියම් දෙවියන්ගේ පිහිට ලැබීමෙන් සියලු අණ වින දුරු වන බවත් සතුරන්ට දඩුවම් දිමට හැකි වන බව බැතිමතුන්ගේ අදහසයි.

Advertisements