ආදි වාසින්ට නිවාස ලබා දීම සම්බන්ධවයි

ආදි වාසීන්ය නව නිවාස ලබා දීමක් පසු ගිය දිනෙක අමාත්‍ය ‍ෆේරියල් අෂ්රොෆ් මැතිනකිය අතින් සිදු විය. විජය රජුට දාව තුවේනියගේ කුසින් ඉපිද පැව‍තගෙන එතැයි සලකන ආදි වාසීන් ලංකාටේ පැරණිම ජන සමුහයක් වන්නේය. ඉස්සර ඔවුන් දඩයමෙන් දිවි ගෙව්වද දැන් ‍එ‍සේ නැත. දැන් ඔවුන්ද නම‍ට පමණත් ආදි වාසින් ටේ. ‍ගල් ගෙවල් වල ජීවත් වු ඔවුන්ට ගෙවල් සාදා දිම ඉතා හොදය. එහෙත් එයට ව‍ඩා‍ දෙයත් ඔවුන් බලාපොරොත්තු වනවා විය හැකිය. විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ව විතුණාගෙන කැම නවැක්විය යුතුය. සිරසේ කිංස්ලි මහතාට වරක සම්මානයක් පවා ලැබුනේ ආදි වාසින් නිසාය. ආදි වාසී ජනයාගේ අවශ්‍යතා අන් සාමාන්‍ය ජනතාවගේ අවශ්‍යතා වලට ‍වඩා වෙනස් විය හැකිය. ඔවුන් ජීවත් වු හා ඔවුන් ගේ අදහස් සිතුම් පැතුම් වලට අනුතුලව ඔවු‍න‍්ගේ අවශ්‍යතා ඉ‍ටු කරන්නේ නම් ඉතා යහපත්ය.

Advertisements