ඔබ‍ට ස්තුතියි!ර්‍

හෙටට මාගේ නව සිංහල ‍බ්ලොග් අඩවියට සතියත් පිරෙයි. මේ වන විට 1000 නට ආසන්න නරඔන්නන් පිරිසක් මාගේ අඩවියට පැමිණිම පිලිබද මා තුල ඇත්තේ සතුටකි. ඔබගේ  අදහස් යෝජනා නිසා මාගේ අඩුපාඩු සාදා ගෙන ඉදිරියට යාමට අපේක්ෂා කරමි. මා සමග ඉදිරියටත් රැදී සිටිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතර ඔබගේ පැමිනිම නැවත වරක් අපේක්ෂා කරමි. ඔබට ස්තුතියි!

Advertisements