වසන්තම් ටිවී – නව නාලිකාව ගැන

වසන්තම් ටිවී යනු රජයේ අලුත්ම දෙමල මාධ්‍ය නාලිකාවයි. ස්වාධින රූපවාහිනී නාලිකාවේ සහෝදර නාලිකාවක් වන මෙම නාලිකාව VHF 9 ඔස්සේ  මෙම මස 25 දින සිට විකාශය වීමට නියම්තයි. මෙම නාලිකාව ශක්ති ටීවී, නේත්‍රා ටී‍වී වැනි නාලිකා වලින් විතාශය වන ආතාරයට සමුපුර්ණයෙන්ම දෙමල මාධ‍්‍යයෙන් විකාශය කිරීමට නියම්තව ඇත. උදෑසන 6 සිට රාත්‍රි 12 දක්වා මෙය විකාශය වීමට නියමිතව ඇත.දෙමල මාධ්‍ය නිශ්පාදකයන්ටත්, කලාකරුවන්ටත් කම නිර්මාණ සදහා වේදිකාවක් ලබා දීමට මෙය මගින් හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

Advertisements