අප්පමාද රථා හෝථ – අප්‍රමාදයේ කැමති විය යුතුය.

අප්‍රමාදය යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ සිහිය සහ සැලකිල්ලය. ප්‍රමාදය නම් සිහි සැලකිල්ල නැති බවයි. මිනිසාගේ සියලු කටයුතු උදෙසා අවශ්‍ය කරන වටිනා ගුණාංගයකි අප්‍රමාදි වීම. සිහිය  සැලකිල්ලක් නැති මිනිසා කුමකින් කුමක් කරන්නේදැයි කිව නොහැකිය. මිනි‍සකු කොතරම් නැණවතුකු වුවත් ඔහු තුල බල පාන්නේ ප්‍රමාදය නම් නොසැලකිල්ල නම් ඔහු තුල යහපත් හරි සිහිය නොවේනම් ඒ නුවනින් ඒ බුද්ධි‍යෙන් ඒ දැණුමෙන් කවර වැඩක්ද? සැම ව්‍යංජනයකටම ලුණු දැමීම අත්‍යාවශ්‍ය වන්නාක් මෙන් සැම කටයුත්තකටම සිහිය තබා ගැනිම අත්‍යාවශ්‍ය වේ. නුවන රාත්තලට වඩා සිහිය අවුන්සයම වටී යැයි කියන්නේ එබැවිනි. කොතෙක් වැ‍ටහෙන නුවන ඇතත් දැනුම කොතරම් විශාරද වුවත් එය හරි මග යොමු කල යුත්තේ සිහිය ඇතො‍ත් පමණි. එබැවින් අප්‍රමාදය නිතරම ප්‍රගුන කිරිම මැනවි

උපුටා ගැනීම – සිතුවිලි සියය – වජිරාරාම වාසී පියදස්සී ස්වාමීන් වහන්සේ

Advertisements