විපරම ගැන විපරමක්

මෙහිදී මහින්ද සමරසිංහ නොව මහින්ද අබේසුන්දර ලෙසට නිවැරදි විය යුතුය. එය සිදු වූයේ මාගේ ප්‍රමාද දෝශයකිනි. ඒ ගැන සමා වන්න.

Advertisements