උබුන්ටු වලට සිංහල‍ ‍ෆොන්ට් දාන්නේ කොහොමද?

සිංහල ෆොන්ට් උබුන්ටු 9.04 වලට දාන හැටි කවුරු හරි දන්න කෙනෙක් කියලා දෙනවාද?

Advertisements