ගිනි නරියා දා ගත්ත…

ඔන්න මමත් ගිනි නරියා අලුත් එක දා ගත්තා. නියමෙට වැඩ. වේගය අවුලක් නැ. ඇඩ් ඔන් දා ගෙන අවුලක් නැතිව ගිනි නරියා මගේ විදිහට හදා ගත්තා. දැන් තමයි නියම. ‍ගිනි නරියාගේ අලුත් විස්තරේ කිව්ව අයටත් තැන්කියු තමයි කියන්න වෙන්නේ. තාම අවුලක් නම් නැතිව වැඩ. අවුලත් ආවොත් කියන්නම්කෝ….

Advertisements