දුටුගැමුණු රජ අනතුරේ….

මෙම ලිපිය මා හට විද්‍යුත් තැපැලෙන් ලැබී තිබිණී. කැමති අය කියවන්න…

Dutugamunu

Advertisements