අනර්කලීට‍ බෙදන හැන්දෙන්ම සුසන්තාටත් බෙදමු….

අනර්කලී සමග මෙවර දේශපාලනයට පිවිසෙන අනිත් නිලිය වන්නේ සුසන්තා චන්ද්‍රමාලිය. අනර්කලීට අප කව්රුත් යම් යම් දේ කියමු. එහෙත් අප සුසන්තාට මුකුත් කියන්නේ නැත්තේ ඇයි ? අනර්කලී හා සුසන්තා යන දෙන්නාම ගත් කල දෙදෙනාම ර‍ටට කල කිසිම දෙයක් නැත. එහෙත් අනර්කලීට සුසන්තාට වඩා දේශපාලන අත්දැකීම් ඇති අතර ඒ අතින් අනර්කලී ඉදිරියෙන්ය. සුසන්තා චන්ද්‍රමාලි දේශපාලනයේ දන්නේ මොනවාදඅයි ප්‍රශ්නයක් ඇත. අනර්කලී අමාත්‍යංශ වල වැඩ කර ඇත. එමෙන්ම දුමින්ද සිල්වා වැනි දේශපාලන ප්‍රභලයන් සමග හැප්පී ඇත. එසේ කර ඇති අනර්කලී සුසන්තා‍ට වඩා දේශපාලනයට ගැලපෙන්නේය.

සුසන්තාගේ පෙනුම අහිංසකය. සංකර ඇදුම් අදින්නේ නැතිය. ඒ නිසා සුසන්තා ‍අනර්කලීට වඩා හොදය. අනර්කලී වයස අ‍ඩුය ඒ අතින් අනර්කලී තරුනයන්ගේ මනාප ලැබෙනු ඇත.  ඡන්දය ඉල්ලීමට සුදුසුකම් අවශ්‍ය නැතිය. ඒ ලංකාවේ හැටිය. ඒ නිසා සුසන්තාටත් අනර්කලීටත් දෙන්නාටම මනාප ලැබෙනු ඇත. අප දොස් දකින්නේ බහුල ලෙස අනර්කලීගේය. එහෙත් සුසන්තාගේත් ඇති හොදක් නැතිය…..

Advertisements