ආකාස කුසුම….

ප්‍රසන්න විතානගේ සිනමා නිර්මාණය ආකාස කුසුම නැරඹීමි. ජිවිතයේ අදුරු මායාවන්ගෙන් වැසී ගත් ජනකාන්ත මිනිසුන්ගේ අදුරු පැතිකඩක් මෙමගින් නිර්මාපකයා මනාව පෙන්වා දී ඇත. මාලනී ‍‍ෆොන්සේකාගේ රංගනයෙන් හැඩ වුන  ආකාස කුසුම සැබැ නර්මාණාත්මත සිනමා නිර්මාණයක් ලෙසට මම දකිමි. මෙමගින් නිර්මාණය වන සමාජීය ගැටලුව ‍අද සැබැ සිදු වීම් තුලින් අප සමාජයේ දක්නට ලැබේ.

මාතෘත්ව‍යේ උත්තරිත්වය පෙන්වීමට ප්‍රසන්න ගන්නා උත්සාහය දරුවකුගේ සිතේ මවක් වෙනුවෙන් ඇතිවන මහත් වු ස්නේහය මනාව පෙන්වීමට මෙම නිර්මාණයේදී යම් කරමක් දුරට හැකි වී ඇත. පැහැදිලි  ලෙස චරිතයන්ට සාදාරණත්වයක් ලබා දිමට ‍නිර්මාණයට දායක වන පිරිසට බොහෝ හැකිවී තිබේ. මෙහිදී මාලනීගේ රංගනයේ විශිෂ්ට බවක් දක්නට ලැබේ.

Advertisements