නවරාත්‍රි පුජාව බලන්න ගියෙමි….

හින්දු බැති මතුන්ට මේ දිනවල නව රාත්‍රි පුජාවන් නිසා කාර්ය බහුල වී තිබේ. මමද නව රාත්‍රි පුජාවත් බැලීමට ගියෙමි. ඒ මාගේ හින්දු මිත්‍රයෙක් නිසා වෙනි. නව රාත්‍රි පු‍ජාව දුර්ගා, ලක්ෂ්මි සහ සරස්වතී යන දෙවි වරුන් වෙනුවෙන් පවත්වනු ලැබේ. මේවා හිනුදු චාරිත්‍රානුකුලව සිදු කරනු ලැබේ. මේ අත් දැකිම මා හට නුහුරු වුවද එයින් බොහෝ සතුටක් ලැබුවෙමි….

Advertisements