සුභ නව වසරක් වේවා

ඔබ සියලු දෙනාටම සුභම සුභ නව වසරක් වේවා… පැතු පැතුමන් ඉටුවන නිදුක් නිරෝගි සුවය ලැබෙනා සුභම සුභ නව වසරක් වේවා… ගිය වසරේ ඉටු නොවු බලාපොරොත්තු මෙම වසරේදී ඉටුවන වසරක් වේවා… ඔබ සියලු දෙනාට බුදු සරණයි…

Advertisements